Istotną rolę w kształtowaniu całokształtu społecznych i prawnych stosunków pracy, a przede wszystkim sytuacji prawnej pracowników, odgrywają związki zawodowe. Są one bowiem organizacją o szczególnym statusie prawnym, powołaną do życia w celu reprezentowania i ochrony zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów i praw pracowników, objętych sferą ich działania. Związek zawodowy może skuteczniej reprezentować interesy pracownika niż on sam. Znajduje to swoje potwierdzenie w ponad półtora wiekowej tradycji ruchu zawodowego. Wraz z rozwojem ruchu zawodowego narastały gwarancje prawne udzielane związkom przez państwo. Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych oraz sytuacja prawna i możliwości działania związków jednocześnie określają zakres i stopień wpływów , jakie poprzez związki zawodowe mogą wywierać pracownicy na kierunki i treść podejmowanych rozstrzygnięć; dotyczących interesów świata pracy, a zdecydowanych w skali państwa, branży zawodowej, zakładu pracy.

4 czerwca 1989 roku dla większości Polaków stał się datą przełomową, w szczególności dla działających związków zawodowych w PRL. Wytworzyła się nowa sytuacja społeczno – polityczna w kraju. Odczuli to również pracownicy cywilni Wojsk Ochrony Pogranicza, a od maja 1991 roku Straży Granicznej. Trafnie atmosferę tamtych dni oddaje tekst zamieszczony w ówczesnym biuletynie informacyjnym związku zawodowego funkcjonariuszy MO:

„Zmienia się świat, zmienia się Polska. Zmiany dochodzą i tam, gdzie trwałość i niewzruszalność wydawały się być gwarancją bytu. Wyzwanie stojące przed nami niesie niepokój o przyszłość, ale i pewność, że tak już było – być już nie może. Przez wiele lat, na różne sposoby usiłowano utrwalić w nas przekonanie o nieprzekraczalności pewnych granic. Dziś niemożliwe jest możliwe. Nie zwalnia nas to z konieczności wyboru … Pamiętać jednak musimy o tym, żeby nasze lęki i obawy nie przekreślały nadziei na to, że jeszcze będzie normalnie …”
Przyszedł najwyższy czas, by sytuacja prawna związków zawodowych w Polsce została ukształtowana w sposób stosunkowo szeroki, obejmujący wszystkie podstawowe elementy umożliwiające efektywną realizację ich celów i funkcji. W sposób ogólny i generalny pozycję związków zawodowych określa Konstytucja RP, zapewniająca w art. 12 i art. 59 wolność tworzenia i działania związków zawodowych, i wskazująca na podstawowe formy ich działania. Przepisy te stanowią podstawę i punkt wyjścia dalszych regulacji prawnych, rozwijających i konkretyzujących treść i zakres prawa zrzeszania się w związki zawodowe oraz wyposażających je w określone uprawnienia, składające się w swym całokształcie na ich status prawny. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma ustawa z dnia 23 maja 1991r.
Prawo reprezentowania i obrony interesów pracowników upoważnia związki zawodowe do reprezentowania i obrony zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych interesów wszystkich pracowników objętych zakresem działania danego związku zawodowego, niezależnie od tego, czy są członkami związku. W następstwie takiego unormowania wynegocjowane przez związek zawodowy zaspokojenie określonych zbiorowych interesów rozciąga się na wszystkich pracowników danej grupy, a nie tylko członków związku.


Narodziny Związku

Czas odnowy i nadziei wkroczył również do struktur ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W lutym 1990 roku w m. Kiekrz k/Poznania powstała grupa inicjatywna reprezentująca Policję i resortową służbę zdrowia, składająca się m. in. z kol. kol. Bożeny Łuczak, Genowefy Wrzesińskiej, Ewy Błaszczyk, Mariana Gędosia, Zbigniewa Wawrzyniaka, Waldemara Jasińskiego, Michała Ćwięki, Andrzeja Polaka, Piotra Bąka chcąca założyć organizację związkową. To właśnie oni przyczynili się do założenia Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Już 21 marca 1990 roku grupa ta pod przewodnictwem kol. Mariana Gędosia spotkała się z ministrem Spraw Wewnętrznych Panem Krzysztofem Kozłowskim w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie powstania i rejestracji Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSW. W miedzy czasie opracowano i złożono do sądu statut Związku. 25 lipca 1990 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie, VIII Wydział Cywilny wydał postanowienie o rejestracji Związku zrzeszającego pracowników cywilnych, emerytów i rencistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 140.

Pierwszy zjazd Związku odbył się w dniach 7 – 10 listopada 1990 roku w m. Unieście k/Koszalina. W zjeździe uczestniczyli delegaci reprezentujący pracowników Policji i resortową Służbę Zdrowia. Głównym kierunkiem jaki wyznaczyli sobie delegaci, to działania w kierunku zintegrowania i zrzeszenia się związkowców z wszystkich jednostek organizacyjnych podległych ministrowi spraw wewnętrznych.

Zapis art. 5 statutu Związku brzmi: ²)

„Związek w swej działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, rządowej i organizacji politycznych oraz nie podlega ich nadzorowi i kontroli”.

Podstawowym zadaniem Związku jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej członków Związku, a w szczególności:

Art. 10 naszego statutu określa: ³)

1. Związek podejmuje działania na rzecz kształtowania etyki zawodowej, prawidłowych stosunków międzyludzkich na zasadach poszanowania godności ludzkiej, wzajemnej pomocy, życzliwości i koleżeństwa zgodnie z normami współżycia społecznego.


2. Związek występuje z inicjatywami zmierzającymi do poprawy organizacji pracy oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.


3. Związek podejmuje inicjatywy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i udziela im w tym zakresie pomocy.


4. Związek czuwa nad właściwym organizowaniem porad i pomocy prawnej dla pracowników, w szczególności w sprawach wynikających ze stosunku pracy.


5. Związek działa na rzecz właściwego rozdziału świadczeń socjalno – bytowych będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych MSW i A, dokonując oceny warunków bytowych i kosztów utrzymania pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów, a także podejmuje działania wynikające z tej oceny.


6. Związek troszczy się o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poprzez opiniowanie wniosków w sprawach przydziału mieszkań w jednostkach, które posiadają zasoby mieszkaniowe.


7. Związek może udzielić pomocy materialnej pracownikom, emerytom i rencistom oraz rodzinom po zmarłych pracownikach w ramach posiadanych środków.


8. Związek współdziała z kierownictwem służbowym oraz odpowiednimi władzami i instytucjami służby zdrowia w sprawach ochrony zdrowia.


9. Związek może prowadzić i wspierać działalność kulturalną, organizować i otaczać opieką zespołową i indywidualną twórczość artystyczną członków, upowszechniać wśród nich kulturę fizyczną, sport, turystykę i inne formy wypoczynku po pracy oraz organizować i zaspakajać potrzeby członków w ty zakresie.


10. Związek sprawuje nadzór społeczny działalności kas zapomogowo – pożyczkowych.


11. Związek bierze udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze rzecznika interesów pracowników, a w szczególności ma prawo zapoznawania się z materiałami postępowania dyscyplinarnego, składania wniosków dowodowych i opinii.

12. Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego w Związku, na zasadach określonych dla członka Związku, jeżeli pracownik (lub jego rodzina) zwróci się o taką pomoc.
Związek występuje z inicjatywą na piśmie do władz państwowych o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych działaczom Związku i zasłużonym dla Związku.

Kolejne Krajowe Zjazdy i Konferencje Delegatów naszego Związku odbyły się w latach:
- 1995 – IV Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w m. Unieście
k/ Koszalina. Zwołany został z powodu panujących niepokoi
społecznych panujących wśród pracowników Policji. Delegaci
Policji postanowili wystąpić ze struktur naszego Związku
i zarejestrować niezależny związek zrzeszający pracowników
Policji.
- 1996 – V Krajowy Zjazd Delegatów w m. Bystra Śląska k/ Bielska
Białej, na którym po kol. Marianie Gędosiu przewodnictwo nad
Związkiem przejęła kol. Aleksandra Piątek z resortowej służby
zdrowia.

Zjazd w Bystrej umocnił struktury i wyznaczył kierunki działania na najbliższe lata. W dalszym ciągu kierownictwo Związku organizowało szkolenia dla aktywu związkowego. Szkolenia naszych członków Zarządów Zakładowych odbywały się m.in. w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie, w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Szklarskiej Porębie, Łużyckiego Oddziału SG, w Ośrodku Szkoleniowym w m. Świder k/Warszawy i innych obiektach resortu spraw wewnętrznych. Od 01.01.1997 roku Związek zmienił częściowo nazwę do MSW dodano litery „i A”, a słowo „Kolegium” zmieniono na słowo „Zarząd”, ponieważ w struktury dotychczasowego ministerstwa włączono administrację państwową, a do Związku zaczęły wstępować organizacje związkowe z administracji publicznej. Związek zrzesza 50 Zarządów Zakładowych z wszystkich jednostek administracyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dalsze ważne wydarzenia w historii naszego Związku to kolejne zjazd i konferencje, które odbyły się:
- 1998 – II Krajowa Konferencja Delegatów w m. Bystra Śląska
k/Bielska Białej,
- 2000 – VI Krajowy Zjazd Delegatów w m. Bystra Śląska
k/Bielska Białej zbiegł się z jubileuszem 10 lecia Związku,
- 2002 – Nadzwyczajna Krajowa Konferencja Delegatów
w m. Bystra Śląska k/Bielska Białej,
- 2003 – III Krajowa Konferencja Delegatów w m. Wilga
k/Garwolina,
- 2004 – VII Krajowy Zjazd Delegatów w m. Wilga
k/Garwolina, na którym na Przewodniczącego Związku
wybrano przedstawiciela Straży Granicznej kol.
Władysława Kmiecika, jednocześnie pełniącego obowiązki
Przewodniczącego Zarządu Krajowego ds. pracowników
SG.
- 2006 – IV Krajowa Konferencja Delegatów w m. Dębe
k/Warszawy miała charakter sprawozdawczy. Przy okazji
z woli delegatów postanowiono zmienić czasokres
kadencji z 4 lat na 5 lat.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w/w konferencje i zjazdy to przede wszystkim wypracowanie i przyjęcie właściwych kierunków działania, aktów prawnych, dających działaczom legitymację do dalszych działań na rzecz pracowników resortu spraw wewnętrznych. Podstawowym zadaniem Związku jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej członków Związku - i nie tylko. O tym jak trafne były decyzje, można będzie się przekonać z perspektywy lat.
Działalność Związku to nie tylko konferencje i zjazdy czy szkolenia i inne spotkania , ale też aktywny uczestniczenie przedstawicieli zarządu Krajowego w odprawach i naradach resortowych, uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących ustaw i aktów prawnych w komisjach sejmowych.
Na VIII Krajowym Zjeździe Delegatów w listopadzie 2010 roku w Sękowinie k/Warszawy, Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSW i A uroczyście obchodził 20 rocznicę powstania. Delegaci wybrali nowe władze Związku, Przewodniczącą Związku została kol. Beata Kalicka z resortowej służby zdrowia. Z woli delegatów ze Straży Granicznej Zastępcą Przewodniczącej ds. pracowników SG wybrano kol. Władysława Kmiecika z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku. Drugim vice przewodniczącym została kol. Barbara Szerłowska – Heman odpowiedzialna za pion Policji, BOR, MSWiA, CPD, ZER. Na jubileuszowym Zjeździe delegatów w Sękocinie k/ Warszawy udekorowano 14 osób, odznaczeniem państwowym i 14 osób, odznaczeniem resortowym - działaczy.

Po kolejnych pięciu latach działalności, stale zmieniające się warunki społeczno-bytowe, galopujące zmiany legislacyjne, wymusiły na nas, związkowcach, konieczność wprowadzenia zmian, aby dostosować się do nowych warunków i realiów. Tym samym dokonaliśmy transformacji związku, za czym poszła jego przemiana i przeobrażenie. Uruchomiliśmy proces, na który składa się szereg podejmowanych przez nas wyborów i działań. To bardziej świadome i głębsze zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości i podejmowania bardziej trafnych decyzji w zakresie zarządzania związkiem. Związek unikający zmian bądź wprowadzający je w sposób nieumiejętny z góry skazuje się na niepowodzenie. Żadna zmiana nie ma racji bytu i sukcesu jeśli sami nie będziemy przekonani o słuszności działania. Każdy z nas jest jednym z elementów puzzli składających się na całość obrazu Związku i planowanych zmian.
W związku z powyższym 18 marca 2015 w Warszawie podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów podjęto decyzję o zmianie nazwy naszego Związku oraz rozszerzeniu działalności na podmioty nie będące w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Obecna nazwa Związku to: Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej. Delegaci podjęli również decyzje o zmianie Statutu, który obecnie jest jednolitym aktem prawnym Związku, zawierającym niezbędne narzędzia i określającym kompetencje organów związku, jak również sankcje dla organów, działających niezgodnie z jego zapisami oraz nie realizujących postanowień władz Związku.

btn social

mapa zarzady 250

top galeria

 

AKTY PRAWNE

Ubezpieczenia

FUNDUSZ
PREWENCYJNO -PRAWNY

Numery Kontaktowe

TEL: 22 60 126 14
TEL: 22 60 122 50

FAX: 22 601 16 46
FAX: 22 843 15 52

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

dołącz do nas

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
UL. DOMANIEWSKA 36/38 02-563 WARSZAWA

Wszystkie prawa zastrzeżone zzpmswiap.pl  |  polityka cookies  |  Projekt i realizacja  AsadWeb