§ 1


1. Realizując Uchwałę Zarządu Krajowego ZZPC MSWiA postanowiono utworzyć Fundusz Prawny zwany dalej "Funduszem".
2. Do realizacji postanowień niniejszego regulaminu powołuje się Radę Funduszu Prawnego zwaną dalej „Radą" reprezentowaną przez Prezydium Zarządu Krajowego ZZPC MSWiA.

§ 2


1. Środki Finansowe Funduszu Prawnego pozyskiwane są z funduszu prowizyjnego firm ubezpieczeniowych działających w jednostkach organizacyjnych MSWiA.
2. Pozyskiwane środki finansowe wymienione w pkt. 1 gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

§ 3


1. Dysponentem środków finansowych funduszu prawnego jest Prezydium Zarządu Krajowego ZZPC MSWiA.
2. Na posiedzeniach Zarządu Krajowego ZZPC MSWiA „Rada” informuje o celowości i zasadności rozdysponowanych środków finansowych z Funduszu Prawnego i o wysokości środków zgromadzonych na koncie bankowym.

 

§ 4


1. Środki finansowe Funduszu Prawnego przeznaczane są na :
a) pełnomocnictwo lub zastępstwo procesowe w związku ze sprawami toczącymi się wobec pracowników zrzeszonych w naszym Związku przed sądami powszechnymi a także w postępowaniach dyscyplinarnych wynikłych ze stosunku pracy,
b) ochronę prawną działaczy związkowych w przypadku wszczęcia wobec nich postępowania przed sądami powszechnymi z wniesieniem poręczenia majątkowego i zabezpieczenie powództwa włącznie,
c) opiniowanie aktów prawnych, konsultacje działalności statutowej ZZPC MSWiA, wniesienie skargi konstytucyjnej,
d) działalność szkoleniową mającą na celu podwyższanie wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medialną związaną z podwyższeniem świadomości i kultury prawnej działaczy związkowych i społecznych inspektorów pracy,
e) zwrot części kosztów związanych z ochroną prawną poniesioną przez wnioskodawców, w stosunku do których toczą się postępowania sądowe o charakterze przewlekłym.


2. Przeznaczenie środków finansowych z Funduszu Prawnego na cele wymienione w pkt. 1 realizowane są na pisemny wniosek zainteresowanego zaopiniowany przez zakładową organizację związkową reprezentującą wnioskodawcę (druk w załączeniu do regulaminu).
3. Rozpatrzenie kompletnego wniosku powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Rady Funduszu Prawnego.
4. Wydanie opinii na temat złożonego wniosku Rada Funduszu Prawnego orzeka zwykłą większością głosów.

§ 5


Rada Funduszu Prawnego przyznając ochronę prawną, kieruje się następującymi kryteriami:
charakterem sprawy,
ochroną interesów zainteresowanego,
stopniem zawinienia,
interesem Związku,
specyfiką wykonywanego zawodu ,
zasadami współżycia społecznego.

§ 6


1. Odmowę przyznania środków finansowych na ochronę prawną wnioskodawcy Rada Funduszu Prawnego przedstawia zainteresowanemu pisemnie.
2. Rada Funduszu Prawnego może odstąpić od ochrony prawnej na każdym etapie postępowania w uzasadnionych przypadkach.

§ 7


Osoby korzystające z pomocy finansowej Funduszu Prawnego, które uzyskały zwrot poniesionych kosztów pomocy prawnej, zobowiązane są do zwrotu kwoty równej udzielonej pomocy finansowej przez Fundusz Prawny na konto bankowe tego Funduszu w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu poniesionych kosztów obsługi prawnej.

btn social

mapa zarzady 250

top galeria

 

AKTY PRAWNE

Ubezpieczenia

FUNDUSZ
PREWENCYJNO -PRAWNY

Numery Kontaktowe

TEL: 22 60 126 14
TEL: 22 60 122 50

FAX: 22 601 16 46
FAX: 22 843 15 52

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

dołącz do nas

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
UL. DOMANIEWSKA 36/38 02-563 WARSZAWA

Wszystkie prawa zastrzeżone zzpmswiap.pl  |  polityka cookies  |  Projekt i realizacja  AsadWeb