Aktualności

28 kwietnia 2022

28 KWIETNIA – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

 

Hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia 2022 ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Pracy, jest:

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA – WSPÓLNA SPRAWA

Obchody Dnia są w tym roku poświęcone w szczególności uczestnictwu pracowników i roli dialogu społecznego w tworzeniu kultury bezpieczeństwa pracy.

W czasie trwania pandemii COVID-19 przekonaliśmy się, że posiadanie sprawnego systemu ochrony pracy, w którym uczestniczą: rząd, pracodawcy, pracownicy i podmioty zajmujące się zdrowiem publicznym i warunkami pracy (na poziomie krajowym i przedsiębiorstw), ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Dzięki skutecznemu dialogowi społecznemu rząd i partnerzy społeczni mogą aktywnie uczestniczyć we wszystkich fazach procesów decyzyjnych dotyczących bhp: od opracowywania i aktualizacji polityki bhp oraz ram regulacyjnych mających na celu sprostanie dotychczasowym i nowym wyzwaniom, po ich faktyczne stosowanie na stanowiskach pracy. Dialog społeczny nie tylko przyczynia się do poprawy polityki i strategii bhp, ale jest również niezbędny do budowania poczucia odpowiedzialności i zaangażowania, które z kolei zapewniają szybkie i bardziej efektywne wdrażanie strategii bhp.

Na poziomie przedsiębiorstwa wysoka kultura bezpieczeństwa to m.in. taka, w której prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest cenione i promowane zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników. Kultura bezpieczeństwa opiera się na włączeniu wszystkich stron poprzez ich znaczące zaangażowanie w ciągłą poprawę bezpieczeństwa. W miejscu pracy o wysokiej kulturze bezpieczeństwa pracownicy czują, że mogą swobodnie zgłaszać informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, a kierownictwo aktywnie współpracuje z nimi w celu znalezienia skutecznych i trwałych rozwiązań. Wymaga to otwartej komunikacji, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Jako że nadal przeżywamy globalny kryzys zdrowotny i stoimy w obliczu ciągłych zagrożeń zawodowych, musimy stale dążyć do budowania wysokiej kultury bezpieczeństwa na wszystkich poziomach.

OBCHODY ORGANIZOWANE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

Związki zawodowe na całym świecie obchodzą 28 kwietnia Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

W 2022 r. Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) ogłosiła obchody tego Dnia pod hasłem: BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY PRAWEM FUNDAMENTALNYM

Związki zawodowe podkreślają, że zdrowie i bezpieczeństwo powinny być priorytetami w pracy. Uważają też, że pracodawcy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za ocenę i eliminację zagrożeń w swoich miejscach pracy (a także w łańcuchach dostaw) oraz są odpowiedzialni za konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie prewencji. Każdy pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić mu bezpieczeństwo.

Źródło: ciop.pl