Aktualności

14 sierpnia 2015

Porozumienie o współpracy z Komendantem Głównym Policji

W dniu 13 sierpnia 2015r w siedzibie KGP zostało podpisane Porozumienie w sprawie zasad współpracy

Komendanta Głównego Policji z organizacjami związkowymi szczebla krajowego  reprezentującymi pracowników Policji, oraz Zarządami Zakładowymi zrzeszającymi pracowników KGP. Porozumienia określają zasady współpracy Komendanta Głównego Policji z organizacjami związkowymi w sprawach dotyczących pracowników KGP,w tym ich praw i obowiązków, interesów zawodowych, materialnych, socjalnych oraz kulturalnych. Współpraca będzie w szczególności realizowana w drodze  uzgodnień ,pozyskiwania stanowisk i opinii organizacji związkowych a także wypracowania „dobrych praktyk” .Porozumienia określają również zasady wypracowania standardów w obszarze motywowania pracowników w celu budowania ich zaangażowania w pracę na rzecz jednostek organizacyjnych Policji.