Aktualności

19 stycznia 2019

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYKONFLIKTOWA W KGP

Koleżanki i Koledzy…

Miło poinformować Koleżanki i Kolegów, że w Komendzie Głównej Policji ruszy wkrótce Wewnętrzna Polityka Antykonfliktowa (WPA), która określa zasady przeciwdziałania w Komendzie Głównej Policji Konfliktom, Zachowaniom Niepożądanym, zjawiskom Nierównego Traktowania, a także Zachowaniom Mobbingowym, oraz tryb postępowania w ww. sytuacjach.

Inicjatorem przygotowania pełnej procedury jest nasza Organizacja Międzyzakładowa ZZP MSWiAP w KGP, która pismem L.dz. (40) 215/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. wystąpiła do Komendanta Głównego Policji o powołanie Zespołu w KGP złożonego z przedstawicieli stron tj: służbowej i związkowej celem wypracowania takiego algorytmu postępowania w sytuacjach konfliktowych (czy podejrzeniach dyskryminacji, mobbingu), które na linii przełożony-pracownik nie dopuści do eskalacji zdarzeń, narastania negatywnych emocji i pozwoli na przywrócenie właściwej atmosfery pracy oraz normalnych stosunków międzyludzkich.

Podmiotami wspomagającymi realizację WPA będą m.in. Społeczne Punkty Kontaktowe – siedziby organizacji związkowych pracowników i funkcjonariuszy działających w Komendzie Głównej Policji.
24 stycznia 2019 r. zakończyło się 3 dniowe szkolenie związkowców, którzy będą pełnić dyżury w Społecznych Punktach Kontaktowych.

W przypadku problemów ZAPRASZAMY.