Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane w naszej działalności internetowej. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator” lub „ZZP MSWiAP”)

Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej z siedzibą pod adresem ul. Domaniewska 36/38, 02-563 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000149722, NIP: 521-115-84-56, REGON: 010662377.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem ZZP MSWiAP i realizowaniem celów statutowych naszego związku zawodowego („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych przez ZZP MSWiAP (zgodnych z celami statutowymi) – m.in. świadczenie pomocy prawnej, pomocy finansowej, objęcie ubezpieczeniem grupowym, reprezentacja wobec pracodawcy;
 • Realizacja wzajemnych zobowiązań wynikających z kontaktów gospodarczych między Tobą (Twoim pracodawcą) a ZZP MSWiAP;
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter;
 • Odpowiedź na pytania zawarte w formularzu kontaktowym, korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej;
 • Przesyłanie Newslettera.

Podstawa przetwarzania:

 • Ciążący na nas obowiązek prawny związany z wykonywaniem działalności określonej w art. 1 ust. 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263). (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit d RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Umowa nas łącząca i podjęcie czynności na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona na stronie www ZZP MSWiAP (np. w zakresie wysyłki Newslettera) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa sprzedaży i podjęcie czynności na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń podstawa prawna: (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników dotyczących korzystania z witryny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym, korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej
 • brak możliwości korzystania z Usług ZZP MSWiAP
 • brak możliwości zrealizowania transakcji z ZZP MSWiAP
 • brak możliwości otrzymywania informacji o zmianach prawa oraz o działalności ZZP MSWiAP

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach ZZP MSWiAP nie będziemy automatycznie dopasowywać treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą z ZZP MSWiAP przez którąkolwiek ze stron
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe dotyczące przynależności do ZZP MSWiAP nie będą ujawniane podmiotom trzecim bez Twojej zgody.

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot dostarczający przesyłki (Poczta Polska / kurier)
 • dostawca płatności i systemu bankowego
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiający optymalizację witryny
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe i CRM)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający chat
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia witryny internetowej i poczty elektronicznej

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: zzpmswiapsekretariat@wp.pl

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).